Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

logo-white

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων

Οι ασφαλισμένοι ή/και τρίτοι που επιθυμούν να υποβάλλουν κάποιο παράπονο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην COSMOS UNION τα κάτωθι στοιχεία:

 Προσωπικά στοιχεία αιτιώμενου (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας τους)
 Περιγραφή της αιτίασης και της επιθυμητής λύσης

Τα κανάλια επικοινωνίας που διατίθενται για την υποβολή αιτιάσεων είναι τα εξής:

 Μέσω e-mail:  info@cosmosunion.gr
 Μέσω fax.: 2682023230

Ταχυδρομικώς υπόψη:

Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων COSMOS UNION
ΧΑΟΝΙΑΣ 6, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ