Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη: 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση φοιτητών erasmus

Η καθημερινή ζωή των νέων που σπουδάζουν ή δουλεύουν στο εξωτερικό προσωρινά, είναι μια πλούσια και πολύτιμη εμπειρία. Η νέα τους όμως καθημερινότητα στο εξωτερικό μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος Φοιτητών παρέχει την απαραίτητη προστασία στον φοιτητή. Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης Φοιτητών καλύπτεται η αστική ευθύνη του φοιτητή προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους ως φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του στην καθημερινή του ζωή και κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης ή συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

Προγράμματα

allianz
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
1.Ασφάλιση Ατυχημάτων
1.1Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των10.000 €
1.2Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα καταβάλλεται στον ίδιο τον ασφαλισμένο το ποσό των10.000 €
1.3Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβληθεί στον ίδιο τον ασφαλισμένο ένα ποσοστό %. Το ποσοστό είναι ανάλογο με το βαθμό της αναπηρίας10.000 €
2.Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα
Για κάθε ατύχημα καταβάλλονται όλα τα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης μέχρι300 €
Ειδικές Εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη.
Δεν καλύπτεται η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Εξαιρούνται από την κάλυψη περιστατικά που έχουν σχέση με τη συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε
επικίνδυνα σπορ ή σε κάθε επαγγελματικό αθλητισμό καθώς και με την ιδιότητά του ως κυνηγού.
Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ο διπλασιασμός των καλύψεων Θανάτου και Μόνιμης Ανικανότητας.
Τα ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται στο ποσό των 35,00 € κατά τη διάρκεια πρακτικής εξάσκησης / φοίτησης
Προϋποθέσεις κάλυψης
Η κάλυψη είναι 24ωρη, κατά τη διάρκεια παραμονής του φοιτητή στη πόλη και χώρα επιλογής του, για την πρακτική του άσκηση μέσω του προγράμματος ERASMUS.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Βασικές καλύψεις (αστική ευθύνη φοιτητή)
Γενική Αστική Ευθύνη
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση του περιβάλλοντος
Κάλυψη στο Εξωτερικό (παγκοσμίως πλην ΗΠΑ / Καναδά)
ΚαλύψειςΌρια ασφάλισης
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος τρίτου κατά άτομο10.000 €15.000 €20.000 €
Υλικές Ζημίες τρίτων3.000 €10.000 €10.000 €
Ανά ζημιογόνο γεγονός (Σ.Β.& Υ.Ζ. συνολικά)20.000 €30.000 €40.000 €
Ανώτατο όριο για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης40.000 €60.000 €80.000 €
Ολικά Ασφάλιστρα35,00 €40,00 €45,00 €
Πρόσθετη κάλυψη
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς, έκρηξης βραχυκυκλώματος συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε γειτονικά ακίνητα
Ολικά Ασφάλιστρα42,00 €48,00 €54,00 €
Απαλλαγές
Σε κάθε υλική ζημιά 100 €

Ατομικές Ασφαλίσεις κατά Προσωπικών Ατυχημάτων των συμμετεχόντων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα «ERASMUS»

evropaiki_pisti
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠO ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από ατύχημα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με 9.000 €
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό ίσο με9.000 €
Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό % ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.9.000 €
Β. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξ΄ αιτίας ατυχήματος θα του καταβάλλεται το 100% των εξόδων (εντός - εκτός νοσοκομείου) κατά περίπτωση και μέχρι του ποσού των600 €
και συνεπεία ασθενείας (οξύ-επείγον περιστατικό)300 €
Γ. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Καλύπτεται το 100% των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος ή οξύ-επείγον περιστατικό ασθενείας και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια:
Ανώτατο ετήσιο όριο κατ' άτομο1.500 €
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα45 €
Δ. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
α) Σε περίπτωση θανάτου3.000 €
β) Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθενείας εισιτήριο επιστροφής.3.000 €
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Α. Σωματικές Βλάβες κατά Άτομοέως 30.000 €
Β. Ομαδικό Ατύχημαέως 88.000 €
Γ. Υλικές Ζημιές κατά Ατύχημαέως 30.000 €
Δ. Απαλλαγή για κάθε Ζημιάέως 200 €
ΙΣΧΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ασφάλιση αφορά στους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα "ERASMUS".
Η κάλυψη ισχύει για όλο το 24ωρο κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής των ασφαλισμένων.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Τα Ολικά ανά άτομο Ασφάλιστρα (περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις) για το χρονικό διάστημα της κάλυψης και αναλόγως της διάρκειας αυτής, ανέρχονται στο ποσό:
> των € 75 ανά άτομο για κάλυψη έως και 3 μήνες.
> των € 108 ανά άτομο για κάλυψη έως και 6 μήνες.
> των € 140 ανά άτομο για κάλυψη έως και 9 μήνες.
> των € 180 ανά άτομο για κάλυψη έως και 12 μήνες.
Επιβαρύνσεις σε Συμβόλαια εκτός των χωρών της Ε.Ε.:
> Ευρωπαϊκές χώρες 20% επασφάλιστρο.
> Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Τουρκία 30% επασφάλιστρο.
> Εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, Κούβα κλπ) 50% επασφάλιστρο.
Σημειώσεις
Απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) Αιτήσεων, μία για τον Κλάδο Προσωπικών Ατυχημάτων και μία για τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης και η προ-εξόφληση των ολικών Ασφαλίστρων.
Διευκρινίζεται ότι μετά την έκδοση και παράδοση της «Βεβαίωσης Ασφάλισης», τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΔΕΝ ακυρώνονται.