Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη: 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση αλλοδαπών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:

ΠΑΡΟΧΕΣ (βάσει της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 53821/2014/21.10.2014):

Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης σε Δημόσιο Νοσοκομείο: 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα: 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ασθένεια ή ατύχημα: 1500 € ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Ασφαλιστικές Εταιρείες – Πίνακας Συγκριτικής Τιμολόγησης

Περιγραφή Παρεχοµένων ΚαλύψεωνΑσφαλ. ΚεφάλαιαERGOINTERASCOINTERSALONICAΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Ετήσια Μικτά ασφάλιστρα Άντρες/ Γυναίκες
ΗλικίαΑσφΗλικίαΑσφΗλικίαΑσφΗλικίαΑσφΗλικίαΑσφ
Θάνατος από Ατύχηµα (ΘΑ)15.000 €
(Ατλαντική Ένωση 1.000€)
3 μην
έως 65 ετών
220 €0-18 ετών75 €3 µην - 40 ετών70 €3 µην-40 ετών69 €2 µην-40 ετών80 €
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (ΜΟΑ)15.000 €19-39 ετών75 €41 - 65 ετών90 €41-65 ετών88 €41 - 65 ετών105 €
Μόνιµη Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα (ΜΜΑ) %15.000 €40-59 ετών92 €66 - 75 ετών130 €66-75ετών128€66 - 70 ετών135 €
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη από Ατύχηµα & Ασθένεια, µόνον εντός ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Νοσοκοµείου
Ανώτατο όριο κατά περίπτωση & ετησίως µέχρι
(καλύπτεται το 80% των εξόδων, συµµετοχή του ασφαλισµένου 20% στα έξοδα)
10.000 €60-65 ετών98 € 70 - 75 ετών220 €
66-75135€
Ιατροφαρµακευτικά έξοδα συνεπεία Ατυχήµατος ή Ασθένειας, µε ανώτατο όριο ετησίως:1.500 €

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία