Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

logo-white

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ
(Σύμφωνα με το Π∆ 190 1996 ΑΡΘΡΟ 11)

Στοιχεία για την Εταιρία μας

Η COSMOS UNION INSURANCE BROKERS Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση: Χαονίας 6, 48100 Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26820 89257, Fax: 26820 23230, E-MAIL επικοινωνίας: info@cosmosunion.gr και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο είναι η: www.cosmosunion.gr.

Έτος ίδρυσης της εταιρίας : 2017
ΑΦΜ : 800893912 – ∆ΟΥ : ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 144329849000

Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας με αριθμό μητρώου: 10477

Ιδιοκτήτες της εταιρίας είναι οι: α. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ, ο ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της.

  Η εταιρία δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική Επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας.
  Ενεργούμε ως εντολοδόχοι του ασφαλιζόμενου πελάτη αποκλειστικά για λογαριασμό και για το συμφέρον του χωρίς να δεσμευόμαστε από ασφαλιστική επιχείρηση.
  Οποιαδήποτε πρόταση σας κάνουμε βασίζεται στα στοιχεία τα οποία μας δίνετε στο αντίστοιχο έντυπο αναγκών.
  Παρέχουμε συμβουλές, κατόπιν αμερόληπτης ανάλυσης των δεδομένων της ασφαλιστικής αγοράς, και συμβάλλουμε στην προπαρασκευή για την σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης και κυρίως στην διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (ζημιών), όταν αυτές επέλθουν.

 

Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν την έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας, ενώπιον της:

Τράπεζας της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – ∆.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816, email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.∆. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.