Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

τεχνικές ασφαλίσεις

Με τις Τεχνικές Ασφαλίσεις καλύπτονται οι ασφαλίσεις Έργων και Μηχανολογίας μέσω ασφαλιστικών συμβάσεων Κατά Παντός Κινδύνου.

Ο συγκεκριμένος Κλάδος απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, είτε κατασκευαστές έργων και πολιτικούς μηχανικούς είτε εταιρίες με ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και/ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
Κατά παντός κινδύνου εργολάβων C.A.R (Contractors all Risks)Η κάλυψη «δίνεται κατά παντός κινδύνου»(All Risks basis). Ασφαλίζεται η ανέγερση κτιρίων ή η κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων έργων.  Το συμβόλαιο δεν κατονομάζει καλυπτομένους κινδύνους. Υπάρχουν μόνο οι εξαιρούμενοι κίνδυνοι. Οτιδήποτε δεν εμπίπτει μέσα στις εξαιρέσει αυτομάτως καλύπτεται από το συμβόλαιο. Έτσι ένας κίνδυνος εφόσον είναι τυχαίος και απρόβλεπτος και δεν εξαιρείται τότε καλύπτεται από το συμβόλαιο CAR
Κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ε.Ε.Ι. (Electronic Equipment Insurance)Ασφαλίζονται συστήματα πληροφορικής (Η/Υ), ηλεκτρονικοί υπολογιστές επιτήρησης παραγωγικών μονάδων, ηλεκτρονικά μηχανήματα ιατρικής χρήσης, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός ραδιοτηλεοπτικών στούντιο, ηλεκτρονικοί πίνακες κ.λπ. για ζημιές από διάφορες αιτίες,. Καλύπτεται επίσης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας που περιλαμβάνει έξοδα ενοικίασης υποκατάστατου συστήματος Η/Υ κι εγκαταστάσεων σε περίπτωση βλαβών.
Κατά παντός κινδύνου Εργοταξιακού εξοπλισμού C.P.M. (Contractors plant and Machinery)Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο CPM καλύπτονται ειδικά μηχανήματα εργοταξίων όπως κινητές μονάδες παραγωγής μπετόν, αεροσυμπιεστές, αντλίες κτλ.
Κατά παντός κινδύνου Συναρμολόγησης E.A.R (Erection all Risks)Ασφαλίζεται η ανέγερση ή συναρμολόγηση μεταλλικών κατασκευών (π.χ. μεταλλικές γέφυρες), μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή ανεξαρτήτων μηχανημάτων και μονάδων παραγωγής. Η κάλυψη και σε αυτό το συμβόλαιο δίνεται Κατά Παντός κινδύνου (όπως ακριβώς στο συμβόλαιο CAR).  Οι κύριοι κίνδυνοι είναι και σε αυτή τη περίπτωση πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, κατάρρευση, σεισμός, καθίζηση εδάφους, θύελλα, καταιγίδα, φυσικές καταστροφές. Σε αντίθεση με τα CAR συμβόλαια καλύπτονται και λάθη κατά τη συναρμολόγηση. 
Φόρμα Ενδιαφέροντος