Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

logo-white-1-250x51

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ
(Σύμφωνα με το Άρθρο 28 & 29 Ν. 4583/2018)

Στοιχεία για την Εταιρία μας

Η COSMOS UNION ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ο.Ε.  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση: Χαονίας 6, 48100 Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26820 89257,

E-mail επικοινωνίας: info@cosmosunion.gr και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο είναι

www.cosmosunion.gr.

Έτος ίδρυσης της εταιρίας : 2019
ΑΦΜ : 801170258 – ∆ΟΥ : ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 150716849000

Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας με αριθμό μητρώου: 10751

Ιδιοκτήτες της εταιρίας είναι οι: α. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ, ο ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της.

  • Η COSMOS UNION παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα.
  • Η COSMOS UNION ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης με την οποία η COSMOS UNION συνεργάζεται. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει η COSMOS UNION συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση η/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σχετικά με το εκάστοτε προϊόν ασφάλισης πραγματοποιείται μόνο από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.
  • Στην COSMOS UNION επιτρέπεται η προώθηση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση.
  • Έχει δοθεί στην COSMOS UNION από τις ανωτέρω συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό τους.
  • H COSMOS UNION αμείβεται από τις ανωτέρω συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις βάσει προμήθειας, που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.

 

Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν την έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας, ενώπιον της:

Τράπεζας της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – ∆.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816,

email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις  που συνιστούν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία της ΔΕΙΑ της ΣτΕ.